Poradnia

O poradni

Od stycznia 2010 roku w ramach umowy z NFZ rozpoczęła działalność Poradnia Rehabilitacyjna.

Rejestracja do lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej może odbywać się:

 • osobiście w godzinach pracy poradni,
 • za pomocą portalu E-rejestracja (tylko osoby pełnoletnie),
 • telefonicznie (65 5361 243) w godzinach 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej może wystawić:

 • Lekarz POZ
 • inny lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ

Poradnia przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych:

 • wejście do Poradni ma podjazd
 • w budynku znajduje się winda osobowa
 • w przychodni znajduje się sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • parking dla pacjentów znajduje się na terenie szpitala.

Prawa pacjenta w Poradni

Szanowny Pacjencie masz prawo do:

 • Ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu o aktualną wiedzę.
 • Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
 • Zachowania tajemnicy o Twoim stanie zdrowia, jeśli wyrazisz takie życzenie, nawet w stosunku do Twoich najbliższych.
 • Znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę nad Tobą. Personel Szpitala ma obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję.
 • Przystępnej i zrozumiałej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniach i postępach w leczeniu.
 • Informowania na temat pomieszczeń i urządzeń, z których możesz korzystać oraz ich usytuowania.
 • Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa jak pacjentowi pełnoletniemu z tą tylko różnicą, że informacja o jego stanie zdrowia przekazywana jest rodzicom lub opiekunom prawnym. Oni również decydują o wyrażeniu zgody lub odmowie jej udzielenia na proponowane leczenie.
 • Dochodzenia swoich praw, składania skarg i zażaleń poprzez wystąpienie do osób zapewniających bezpośrednią opiekę (ordynator, lekarz prowadzący, pielęgniarka) lub Dyrektora Centrum.
 • Jeżeli naruszenie Twoich praw dotyczyło czynności fachowej masz prawo zwrócić się do rzecznika Praw Pacjenta.
 • Orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych bezpłatnie, jeżeli są one związane z: dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach).

Udostępniając katalog praw przysługujących pacjentom jesteśmy równocześnie zobligowani
do nałożenia obowiązków, które powinien przestrzegać każdy Pacjent.

Obowiązki Pacjenta:

 • Przestrzegać ustalonego terminu wizyty.
 • Poinformować lekarza o przyjmowaniu leków pobieranych ze względu na występowanie schorzeń współistniejących.
 • Nie palić tytoniu na terenie całego budynku Szpitala (również w toaletach!) i na schodach zewnętrznych.
 • Nie pić alkoholu ani nie stosować innych środków odurzających.